SPORTA KLUBA "KRIMULDA" ĒTIKAS KODEKSS

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt SPORTA KLUBA „KRIMULDA” (turpmāk tekstā – Klubs) dalībnieku, to vecāku, treneru un vadības (turpmāk tekstā - dalībnieki) profesionālās ētikas principus un uzvedības normas.

Kodeksā ietvertie uzvedības principi un normas ir saistoši visiem dalībniekiem viņu attieksmē pret Kluba darbu, treniņu procesiem, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar sabiedrību.

Kodeksa uzdevums ir veicināt Kluba dalībnieku individuālo atbildību un godprātību, tādējādi sekmējot treniņu uzdevumu sekmīgu izpildi, sporta principu ievērošanu, sabiedrības uzticēšanos un darba kultūras paaugstināšanos.

Kluba darbības mērķis – veicināt futbola attīstību Latvijā, integrēt sabiedrību, audzināt un izglītot visneaizsargātāko sabiedrības daļu un Latvijas nākotni-bērnus, savā darbībā līdzsvarojot rūpes par futbolu kā olimpiskā sporta veida attīstību valstī.

Kluba pamatvērtības: atbildība, profesionalitāte, objektivitāte, lojalitāte, radošums, attīstība, atvērtība sadarbībai, tiekšanās uz sportisko panākumu sasniegumiem un izcilība.

     1. Pamatprincipi

  1.1. Atbildība

1.1.1. Dalībnieki apzinās savas darbības ietekmi uz kopīgajiem Kluba darbības rezultātiem, tāpēc ikviens izjūt personisku atbildību par Kluba darba kvalitāti un kopīgo mērķu sasniegšanu.

1.1.2. Dalībnieki augstu vērtē profesionālu, precīzu, radošu darbu un tiecas veikt to pēc iespējas labāk un savlaicīgi, lai veicinātu sportisko panākumu sasniegšanu, efektīvu pakalpojumu kvalitāti, veicinot uzticību Klubam.

1.1.3. Dabībnieki apzinās, ka Kluba kopējo tēlu sabiedrībā veido katra indivīda uzvedība un rīcība, tāpēc ar savu izturēšanos un attieksmi cenšas vairot apkārtējo cilvēku un sabiedrības cieņu.

 1.1.4. Dalībnieki ar savu darbību vai bezdarbību nerada morālus vai materiālus kaitējumus Klubam.

   1.2. Profesionalitate

1.2.1. Kluba mērķu īstenojums ir atkarīgs no sadarbības partneru, dalībnieku, bērnu, viņu vecāku un sabiedrības kopumā uzticības, tāpēc dalībnieki ievēro nediskriminējošu un vienlīdzīgu attieksmi, tiesiskumu un godīgumu pret ikvienu personu.

1.2.2. Dalībnieki godprātīgi izturas pret saviem pienākumiem, principiāli rīkojas ikvienā negodīgas rīcības gadījumā.

1.2.3. Kluba treneri patstāvīgi un pastāvigi pilnveidojas, veido savu reputāciju, ievēro sporta pamatprincipus un futbola deklarētās vērtības.

   1.3. Objektivitāte

1.3.1. Dalībnieki pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai.

1.3.2. Dalībnieki neizmanto nepārbaudītu vai neobjektīvu informāciju Kluba visa veida darbības procesos, bet veicina atklātu komunikāciju. 

1.3.3. Dalībnieki savu pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes-citu personu, politisku, reliģisku un sociālu grupu interesēm.

1.3.4. Dalībnieki neizmanto personīgo politisko, reliģisko vai citu pārliecību citu Kluba dalībnieku ietekmēšanai un uzticētā pienākuma izpildes procesos

1.3.5. Dalibnieki darbojas saskaņā ar Kluba deklarētajām pamatvērtībām un futbola pamatprincipiem.

1.3.6. Dalībnieki ikdienas darbā un saskarsmē godā latviešu valodu, Latvijas kultūru, vienlaikus ar cieņu izturas pret citām valodām un kultūru, sekmējot toleranci saskarsmē ar multikulturālo vidi. Patstāvigi seko visiem, īpaši sporta, procesiem Latvijā un pasaulē. 

   1.4. Lojalitāte

1.4.1. Dalībnieki ir uzticīgi Kluba mērķiem un pamatvērtībām, apzinoties, ka viņu kopīgais darbs kalpo futbola attīstībai Latvija un pasaulē.

1.4.2. Pildot Kluba pienākumus, vai ārpus tiem, dalībnieki nerīkojas pretēji Kluba interesēm un neaizskar tās godu, bet rīkojas tā, lai tiktu saglabāta un vairota sabiedrības uzticība Klubam. Lojalitāte nozīmē ne tikai uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu līdzdalību un padomu attiecībās ar Kluba dalībniekiem, to vecākiem, vadību un kolēģiem.

1.4.3. Dalībnieki ievēro konfidencialitāti.

     2. Komunikācijas ētika

   2.1. Lai sabiedrība varētu saņemt skaidru informāciju par Kluba darbību, tā oficiālo viedokli pauž Kluba vadība vai Kluba īpaši pilnvarotās personas.

   2.2. Dalībnieki atturas publiski paust tādu viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar Kluba darbības mērķiem. Publiski paužot atšķirīgu nostāju kādā jautājumā, personiskais viedoklis stingri un nepārprotami ir nošķirams no Kluba oficiālā viedokļa.

     3. Interešu konflikta novēršana

   3.1. Pildot kluba pienākumus, dalībnieki vienmēr ievēro Kluba intereses, neizmanto situācijas personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai.

   3.2. Dalībnieki  izvairās no situācijām, kurās varētu rasties reāls, iespējams vai šķietams interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi.

   3.3. Rodoties interešu konfliktiem, dalībnieki informē Kluba vadību.

   3.4. Kluba dalībnieki neiesaistās citu sporta klubu aktivitātes, bez saskaņošanas ar Kluba vadību. Tas nepieciešams, lai treneru kolektīvs varētu objektīvāk novērtēt bērna fizisko kondīciju un individuāli noteikt slodzes treniņa laikā.

   3.5. Klubs nekādā veidā neietekmēs un neierobežos bērnu dalību citās fiziskās aktivitātēs, ja vien pēc Kluba ieskatiem tas kaitē bērna fiziskajai un garīgai attīstībai. Šādā gadījumā Klubs aicinās uz sarunu vecākus, lai pārrunātu iespējas pieskaņot treniņa procesu bērna vajadzībām un iespējām.

     4. Savstarpējās attiecības

   4.1. Dalībnieku savstarpējo attiecību pamatā ar kolēģiem, bērniem un to vecākiem, kā arī citām personām ir cieņa, pieklājība, godīgums, labvēlība, izpalīdzība, iecietība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.

   4.2. Dalībnieki sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu, bērnu un to vecāku uzticēšanos.

   4.3. Dalībnieki izvairās no augstprātības, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti.

   4.4. Nav pieļaujama jebkura dalībnieka pazemošana, publiska kritika, ciniska attieksme.

   4.5. Dalībnieki izvairās no konfliktiem Klubā un ārpus tā, bet, ja tādi radušies, risina konstruktīvas sadarbības ceļā.

   4.6. Dalībnieki godīgi atzīst savu neētisko rīcību un pieļautās kļūdas, atvainojas un labo tās.

   4.7. Dalībnieki nepieļauj kolēģu, bērnu un to vecāku, kā arī citu personu goda un cieņas aizskaršanu vai diskriminējošu rīcību.

   4.8. Ar Kluba videi piemērotu korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju dalībnieki veicina sabiedrības uzticēšanos Klubam. Arī ārpus Kluba dalībnieki izvairās no tādām situācijām, kuras neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām, Kluba pamatvērtībām un futbola pamatprincipiem.

     5. Kodeksa īstenošana

   5.1. Kodeksa īstenošana ir ikviena dalībnieka pienākums.

   5.2. Dalībnieki cenšas novērst nelikumīgu un kodeksā noteiktajiem principiem un uzvedības normām neatbilstošu rīcību Klubā.

   5.3. Kodeksa īstenošanu pārrauga un sūdzības par kodeksā noteikto principu un normu pārkāpumiem izskata Kluba vadība un tās izveidotā konkrētā pārkāpuma izskatīšanai izveidotā Ētikas komisija. Ētikas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Ētikas komisija tiks veidota katram atgadījumam atsevišķi.

   5.4. Kodekss ir Kluba un dalībnieku attiecību neatņemama sastāvdaļa, un tā smagu pārkāpumu rezultātā dalībnieks var tikt izslēgts no Kluba.

 .